LG قدیم و جدید,ارور ماشین لباسشویی ال جی,ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

LG قدیم و جدید,ارور ماشین لباسشویی ال جی,ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

ارور ماشین لباسشویی ال جی - LG قدیم و جدید

IE - خطا ممکن است اشکال از شیر برقی باشد - بررسی شیر برقی دستگاه - مقاومت شیر برقی دستگاه باید بین 2 تا 8 کیلو اهم باشد - هیدروستات چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

FE - اشکال از شیر برقی - شیر برقی چک شود - مقاومت شیر برقی دستگاه باید بین 2 تا 8 کیلو اهم باشد - بررسی هیدروستات و شانگ ومخزن مرتبط به آن - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

PE - خطای سوختگی شیر برقی - مقدار مقاومت شیر برقی چک شود مقاومت باید 2 تا 8 کیلو اهم باشد - برد الکترونیک

OE - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - بررسی شلنگ خروجی آب - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین 160 تا 180 اهم باشد - هیدروستات و مسیر آن چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

TE - اشکال از سنسور هیتر (المنت) دستگاه است - مقدار مقاومت ترمیستور می بایست بین 44 تا 54 کیلو اهم باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

HE - خطا خرابی سنسور المنت - مقدار مقاومت ترموستات بررسی شود

IE - ممکن است هیدروسنسور دستگاه خراب باشد - هیدروستات بررسی شود - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین 21 تا 23 اهم باشد

FE - اشکال از هیدروستات می باشد - مقدار مقاومت هیدروستات بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

PE - خطای سوختگی هیدروستات دستگاه - بررسی هیدروستات - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین 21 تا 23 اهم باشد

HE - خطای سوختگی هیتر (المنت) - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت باید بین 17 تا 100 اهم باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

LE - امکان دارد موتور دایرکت درایو مشکلی داشته باشد - چک کردن مقدار مقاومت موتور دایرکت درایو - مقدار مقاومت باید بین 5 تا 15 اهم باشد

DE - خطای در میکروسوئیچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسویچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

LE - این خطا ممکن است از تاخو باشد - مقدار مقاومت تاخو بررسی شود - مقاومت تاخو باید بین 5 تا 15 اهم باشد

DHE - این خطا مربوط است به سنسور دمای خشک کن و یا ترمیستور - ترمیستور خشک کن بررسی شود - مقدار مقاومت ترمیستور باید بین 20 تا 25 اهم باشد

CE - ممکن است تاخو خراب باشد - چک کردن مقدار مقاومت تاخو که باید 7 تا 11 اهم باشد

UE - حجم لباسها خیلی کم می باشد - لباسشویی دارای سیستم اصلاح و شناسایی نا متعادل است - در صورتی که لباسهای بزرگ به صورت تکی در لباسشویی قرار دارد امکان دارد چرخش را متوقف کند

PE - دستگاه دچار مشکل برق شده است - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

AE - خطای نشتی آب - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

EE - این خطا مربوط می شود به برد الکترونیک دستگاه - خرابی برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

DCE - خطای ولتاژ بیش از حد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

CL - قفل کودک فعال می باشد - چک کردن قفل کودک


کد خطا E21 - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه پمپ چک شود - سیم کشی از مدار تا پمپ بررسی شود - و در آخر خرابی از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E20 - مشکل این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه پمپ چک شود - سیم کشی از مدار تا پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد -دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E33 - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E34 - اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E35 - مشکل این پیغام از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E36 - این خطا مربوط است به المنت - سوختگی هیتر مقدار اهم هیتر چک شود - سیم کشی وسوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E3C - پیغام این خطا مربوط است به المنت - سوختگ هیتر مقدار اهم المنت چک شود - سیم کشی وسوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E3D -اشکال این ارور از نوسان برق می باشد - امکان دارد که مدار برد اشکال داشته باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E60 - مشکل این خطا از موتور و یا برد می باشد - سوختگی موتور - خرابی از مدار برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E61 - این خطا مربوط می شود به موتور - موتور بررسی شود - خرابی تاخو متر مقدار اهم تاخو چک شود - و در آخر معیوب بودن مدار برد اصلی - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E80 - خرابی از مدار برد الکترونیک - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E10 -پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E12 - اشکال این خطا شیر برقی و یا پمپ تخلیه و در آخر مدار برد دستگاه می باشد - مقدار اهم شیر برقی چک شود - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E30 - مشکل این ارور از میکروسویچ درب می باشد - سیم کشی و سوکت از مدار تا میکروسوئیچ بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E31 - پیغام این خطا از میکروسویچ درب می باشد - سیم کشی و سوکت از مدار تا میکروسوئیچ بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا E92 -این خطا مربوط می شود به سنسور روی لاستیک دیگ به پمپ تخلیه - مقدار اهم سنسور چک شود - و در آخر اشکال از مدار برد - دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

کد خطا 00 - در تست نصب دستگاه دور موتور به سرعت نهایی نمی رسد

دستگاه فقط چپ و راست میزن = = هیدروستات چک شود


ارور ماشین ظرفشویی الجی LG

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی ال جی

شاید تابحال ماشین ظرفشویی الجی شما اروری داده است و شما معنی و مفهوم آن ارور را متوجه نشده اید. در این مطلب قصد داریم علت و نحوه رفع ارور ماشین ظرفشویی ال جی یا همان کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی الجی را ابتدا در جدول به صورت خلاصه و سپس به صورت کامل برای شما شرح دهیم. همچنین سعی کرده ایم قطعه معیوب در هر ارور را نیز معرفی کنیم.

جدول کد خطا یا ارور ماشین ظرفشویی ال جی

کد ارور

معنی ارور
IE مشکل ورود آب
OE مشکل تخلیه‌ی آب
EI مشکل نشت آب
FE استفاده آب بیش از حد
tE ترمیستور (سنسور دما) مشکل دارد
LE ارور موتور پمپ شست و شو
HE ارور هیتر

توضیحات کلی ارورهای ماشین ظرفشویی الجی

اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل ارور ها را مطالعه کنید.

ارور و کد خطای IE ماشین ظرفشویی ال جی

علت بروز ارور: مشکل ورود آب وجود دارد.

بررسی و تعمیر: شیر برقی آب ورودی و یا سنسور سطح آب خراب است.

ارور و کد خطای OE ماشین ظرفشویی الجی

علت بروز ارور: مشکل تخلیه‌ی آب وجود دارد.

بررسی و تعمیر: پمپ تخلیه مشکل دارد.

ارور و کد خطای EI در ماشین ظرفشویی ال جی

علت بروز ارور: مشکل نشت آب وجود دارد.

بررسی و تعمیر: پمپ شستشو مشکل دارد.

ارور و کد خطای FE ماشین ظرفشویی الجی

علت بروز ارور: استفاده آب بیش از حد است.

بررسی و تعمیر: شیر برقی آب ورودی یا برد کنترل الکترونیکی مشکل دارد.

ارور و کد خطای TE ماشین ظرفشویی ال جی

علت بروز ارور: ترمیستور (سنسور دما) مشکل دارد.

بررسی و تعمیر: ترمیستور یا برد کنترل الکترونیکی مشکل دارد.

ارور و کد خطای LE ماشین ظرفشویی الجی

علت بروز ارور: ارور موتور پمپ شست و شو.

بررسی و تعمیر: پمپ شستشو یا برد کنترل الکترونیکی مشکل دارد.

ارور و کد خطای HE ماشین ظرفشویی ال جی

علت بروز ارور: میکروسویچ سطح آب یا حسگر سطح بعد از ۲۰۰ ثانیه بعد از شروع آبکشی ریست نمی‌شود

بررسی و تعمیر: ارور هیتر.


کد خطای یخچال ال جی

کد خطای یخچال ال جی

ارور یخچال ال جی یا همان کدخطای یخچال ال جی را برای شما عزیزان شرح داده ایم تا چنانچه نیازی به تعمیر یخچال ال جی خود داشتید با اطلاعات از کدخطای نمایان شده بر روی صفحه نمایش یخچال الجی خود در حد توان به رفع عیب آن بپردازید ، در غیر این صورت تعمیرکار یخچال الجی نمایندگی تعمیرات الجی پروا سرویس پارس ظرف کمتر از یکساعت در محل حضور پیدا میکند .

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

در مقاله ارور یخچال ال جی به کدخطاهای مدل lmxs30776s ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم .

کد خطایr یخچال ال جی

علت ارور r یخچال ال جی : اشکال در سنسور یخچال
رفع عیب ارور r یخچال ال جی : مقدار اهم سنسور را بررسی کنید و بعد از بررسی مدار برد ، سنسور را تعویض نمایید .

کد خطای d یخچال ال جی

علت ارور d یخچال ال جی : سنسور دیفراست دچار مشکل شده است .
رفع عیب ارور d یخچال ال جی : المنت ها را از نظر خرابی چک کنید و در صورت نیاز ، مدار برد را تعویض کنید .

کد خطای h یخچال ال جی

علت ارور h یخچال ال جی : اشکال مربوط به هیتر المنت است .
رفع عیب ارور h یخچال ال جی : مقدار مقاومتی که المنت دارد را چک بکنید و در صورت نیاز آن ها را تعویض نمایید .

کد خطای c یخچال ال جی

علت ارور c یخچال ال جی : در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد ، اشکالی رخ داده است .
رفع عیب ارور c یخچال ال جی : سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را بررسی کنید .

کد خطای a1 یخچال ال جی

علت ارور a1 یخچال ال جی : سنسور داخلی فریزر ایراد پیدا کرده است .
رفع عیب ارور a1 یخچال ال جی : سیم های ارتباطی را بررسی کنید و میزان اهم سنسور را چک کنید .

کد خطای a2 یخچال ال جی

علت ارور a2 یخچال ال جی : ایرادی در سنسور دیفراست رخ داده است ‌.
رفع عیب ارور a2 یخچال ال جی : سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید . میزان اهم سنسور را چک بکنید ‌.

کد خطای a3 یخچال ال جی

علت ارور a3 یخچال ال جی : دیفراست کار خودش را به خوبی انجام نمی دهد .
رفع عیب ارور a3 یخچال ال جی : المنت های دیفراست را عوض کنید .

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

در مقاله ارور یخچال الجی به کدخطاهای مدل tf580b ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم .

کد خطای ff یخچال ال جی

علت ارور ff یخچال ال جی : ایراد فن اپراتور
رفع عیب ارور ff یخچال ال جی : موتور فن اپراتور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید .

کد خطای CF یخچال ال جی

علت ارور CF یخچال ال جی : فن کندانسور دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور CF یخچال ال جی : موتور فن کندانسور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید .

کد خطای CD یخچال ال جی

علت ارور CD یخچال ال جی : در ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد ، اختلالی رخ داده است .
رفع عیب ارور CD یخچال ال جی : سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند .

کد خطای FS یخچال ال جی

علت ارور FS یخچال ال جی : سنسور فریزر دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور FS یخچال ال جی : سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید .

کد خطای rS یخچال ال جی

علت ارور rS یخچال ال جی : سنسور یخچال دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور rS یخچال ال جی : سیم کشی های سنسور یخچال را چک کنید .

کد خطای Fds یخچال ال جی

علت ارور Fds یخچال ال جی : سنسور دیفراست فریزر دچار اشکال شده است ‌.
رفع عیب ارور Fds یخچال ال جی : سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rds یخچال ال جی

علت ارور rds یخچال ال جی : سنسور دیفراست یخچال دچار اشکال شده است ‌‌.
رفع عیب ارور rds یخچال ال جی : سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای HS یخچال ال جی

علت ارورHS یخچال ال جی : سنسور رطوبت یخچال دچار اشکال شده است ‌.
رفع عیب ارور HS یخچال ال جی : سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای IS یخچال ال جی

علت ارور IS یخچال ال جی : سنسور یخ ساز دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور IS یخچال ال جی : سنسور یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای SS یخچال ال جی

علت ارور SS یخچال ال جی : سنسور کشوی یخچال دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور SS یخچال ال جی : سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rt یخچال ال جی

علت ارور rt یخچال ال جی : دمای اتاق بیش از حد نرمال است .
رفع عیب ارور rt یخچال ال جی : دمای اتاق را معتدل کنید .

کد خطای IT یخچال ال جی

علت ارور IT یخچال ال جی : سیستم داخل یخ ساز دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور IT یخچال ال جی : سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای gf یخچال ال جی

علت ارور gf یخچال ال جی : فلومتر خطا داده است .
رفع عیب ارور gf یخچال ال جی : فشار و جریان آب ورودی را بررسی کنید .

کد خطای dF یخچال ال جی

علت ارور dF یخچال ال جی : دیفراست دچار مشکل شده است ‌.
رفع عیب ارور dF یخچال ال جی : فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

کد خطای dH یخچال ال جی

علت ارور dH یخچال ال جی : دیفراست دچار مشکل شده است ‌.
رفع عیب ارور dH یخچال ال جی : فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

کد خطای IF یخچال ال جی

علت ارور IF یخچال ال جی : فن یخ ساز مشکل پیدا کرده است .
رفع عیب ارور IF یخچال ال جی : چک کنید که فن یخ ساز گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید .

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

در مقاله ارور یخچال ال جی به کدخطاهای مدل ساید بای ساید ، علت کدخطا و رفع عیب آن میپردازیم .

کد خطای FS یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور FS یخچال ال جی : سنسور فریزر خطا داده است ‌.
رفع عیب ارور FS یخچال ال جی : سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rs یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور rs یخچال ساید بای ساید ال جی : سنسور یخچال خطا داده است .
رفع عیب ارور rs یخچال ال جی : سنسور یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای ds یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور ds یخچال ال جی : سنسور دیفراست خطا داده است .
رفع عیب ارور ds یخچال ال جی : سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای dH یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور dH یخچال ال جی : دیفراست ضعیف شده است .
رفع عیب ارور dH یخچال ال جی : دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rf یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور rf یخچال ال جی : ایراد مربوط به فن فریزر است .
رفع عیب ارور rf یخچال ال جی : فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید .

کد خطای CF یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور CF یخچال ال جی : ایراد مربوط به فن کندانسور است .
رفع عیب ارور CF یخچال ال جی : فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید .

کد خطای CO یخچال ساید بای ساید ال جی

علت ارور CO یخچال ال جی : این اخطار ، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزاست .
رفع عیب ارور CO یخچال ال جی : سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان بر طرف کند .

پروا سرویس پارس


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image